Algemene inkoopvoorwaarden

van Paques B.V., gevestigd te Balk, en al haar groepsmaatschappijen, versie 9 mei 2012, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Nederland onder nummer 01035327.

1. Definities

"Inkoopvoorwaarden": deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Paques;
"Leverancier": de (potentiële) wederpartij van Paques bij de inkoop van zaken en diensten en aanbesteding van werk;
"Leverantie": de te leveren zaken, diensten of uit te voeren werken;
"Paques": Paques B.V. respectievelijk de betreffende groepsmaatschappij(en);
"Groepsmaatschappijen": rechtspersonen en vennootschappen als bedoeld in artikel 24a en 24b van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

2. Algemeen

2.1 De toepasselijkheid van door leverancier gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van Paques waarbij Paques als (potentiële) inkoper van zaken of diensten of (potentiële) aanbesteder van werken optreedt.
2.3 Van de Inkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.4 Onder schriftelijk wordt in deze Inkoopvoorwaarden tevens verstaan per fax,
e-mail, internet of ander elektronisch medium.

3. Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn onherroepelijk en geldig gedurende 90
kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Alle onderhandelingen kunnen door Paques steeds zonder opgave van redenen en zonder verplichting tot schadevergoeding worden beëindigd.
3.3 Een overeenkomst of wijziging daarvan komt tussen Paques en Leverancier slechts tot stand, indien Leverancier het orderformulier van Paques ondertekend aan Paques heeft geretourneerd, Paques een aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard of Leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Leverantie in overeenstemming met het orderformulier van Paques. Paques kan een door haar geplaatste order herroepen, zolang Leverancier het orderformulier van Paques niet ondertekend heeft geretourneerd.
3.4 Indien tussen Paques en Leverancier bepalingen in de overeenkomst zijn overeengekomen, die van de bepalingen in de Inkoopvoorwaarden afwijken, gaan de specifieke bepalingen in de overeenkomst voor.
3.5 Indien in de overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door Paques wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij Paques onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Paques zal Leverancier dan over deze voorschriften nader informeren.
3.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Paques ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke maken deze deel uit van de overeenkomst.
3.7 Meer- en minderwerk wordt slechts door Paques aanvaard indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe door Paques geautoriseerde persoon.

4. Levertijd en aflevering

4.1 Aflevering geschiedt DDP (INCOTERMS 2000) op het door Paques aangegeven adres tenzij anders is overeengekomen.
4.2 De overeengekomen levertijden zijn vast. Bij enkele overschrijding van de aflevertermijn is Leverancier in verzuim zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling.
4.3 Ingeval van overschrijding van de levertijd is de Leverancier aan Paques een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van 2% van de totaal verschuldigde prijs voor elke week of een deel daarvan waarmee de levertijd wordt overschreden met dien verstande dat deze boete nooit meer dan 10% van de totaal verschuldigde prijs zal bedragen. Voornoemde boete kan zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist door Paques in aftrek worden gebracht op de door Paques verschuldigde prijs. Deze boete treedt niet in de plaats van schadevergoeding op grond van de wet. Derhalve is Paques gerechtigd naast deze overeengekomen boete, nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen.
4.4 Indien tijdige nakoming door Leverancier onmogelijk is of dreigt te worden, dient hij
Paques hiervan onverwijld in kennis te stellen.
4.5 Leverancier is slechts bevoegd om deelleveringen te verrichten, mits deze met Paques zijn overeengekomen en niet leiden tot een verhoging van de kosten voor Paques. Paques heeft het recht deellevering(en) die niet zijn overeengekomen, voor rekening en risico van Leverancier te retourneren. Eerdere aflevering dan overeengekomen geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Paques en leidt niet tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen betalings- of garantietermijn.
4.6 In geval Paques wegens overmacht, tekortkoming van haar afnemers of uitstel van levering aan haar afnemers, niet-uitvoering of annulering van de orders door afnemers niet in staat is de Leverantie op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Leverancier op Paques's verzoek de aflevering zonder meerkosten voor Paques uitstellen gedurende een door Paques te bepalen redelijke periode.

5. Verpakking en transport

5.1 Eventueel door Paques aan de verpakking, transport en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen, mits deze tijdig kenbaar zijn gemaakt, door de Leverancier zorgvuldig in acht worden genomen. Paques is gerechtigd de Leverantie aan Leverancier voor diens rekening en risico te retourneren, indien aan de vorenbedoelde voorschriften en bepalingen niet is voldaan.

6. Eigendomsovergang en risico

6.1 De eigendom van de Leverantie gaat op Paques over op het moment dat het risico op Paques overgaat conform de overeengekomen Incoterm, bij gebreke waarvan de eigendom overgaat bij aflevering aan Paques op de overeengekomen plaats.
Ingeval Paques betalingen vóór aflevering verricht gaat de eigendom, ten belope van het betaalde bedrag, van de Leverantie (zijnde het onderhanden danwel voltooide werk) op Paques over op het moment van betaling.
6.2 Indien installatie of montage door Leverancier is overeengekomen, draagt Leverancier het risico totdat de geïnstalleerde/gemonteerde Leverantie door Paques wordt aanvaard overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 of, indien geen afnametest is overeengekomen, in bedrijf is genomen.
6.3 Indien Paques zaken aan Leverancier verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst, waaronder onder meer begrepen grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en informatiedragers, blijven deze zaken eigendom van Paques. De Leverancier houdt deze zaken, duidelijk als eigendom van Paques gekenmerkt, als bruiklener onder zich, houdt deze voor eigen rekening in goede staat en draagt het risico voor verlies of ondergang van deze zaken. Leverancier is gehouden om voor eigen rekening voor verzekering van deze zaken zorg te dragen gedurende de duur dat hij deze zaken in bruikleen heeft. De Leverancier zal deze zaken uitsluitend (doen) gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier zal deze zaken onverwijld voor eigen rekening aan Paques retourneren, nadat de overeenkomst is uitgevoerd of een einde heeft genomen.
6.4 Indien Leverancier een nieuwe zaak vormt met de zaken die overeenkomstig artikel 6.3 aan hem zijn verstrekt, zijn dit zaken die Paques voor zichzelf doet vormen en houdt
Leverancier deze voor Paques als eigenaar.

7. Prijzen

7.1 De prijzen zijn exclusief BTW, vast en op basis van levering conform de overeengekomen Incoterm.
7.2 Additionele kosten, die niet uitdrukkelijk vooraf door Paques schriftelijk zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

8. Betaling

8.1 Leverancier zal gespecificeerde facturen aan Paques zenden, binnen 30 dagen na aflevering of afname.
8.2 Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur door Paques.
Onder voorbehoud van het recht van aftrek van 2% korting ingeval betaling binnen 8 dagen na voornoemd tijdstip geschiedt.
8.3 Betaling door Paques houdt geen erkenning in dat de Leverantie voldoet aan de overeenkomst.
8.4 Bij niet-tijdige nakoming dient Paques schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Indien Paques rente wegens niet-tijdige nakoming verschuldigd zou worden, is deze gelijk aan de herfinancieringrente van de Europese Centrale Bank (ECB).
8.5 Paques is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van de Leverancier op Paques te verrekenen met vorderingen van Paques en/of haar groepsmaatschappijen op de Leverancier.

9. Garantie en vrijwaring

9.1 Leverancier is gehouden om zich van het doel van de Leverantie te vergewissen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt bekend te zijn met (a) het doel waarvoor de Leverantie is bestemd en (b) de omstandigheden waaronder de aflevering dient te geschieden.
9.2 Leverancier garandeert dat (a) de Leverantie volledig en geschikt is voor het doel waarvoor deze bestemd is; (b) de Leverantie geheel in overeenstemming is met de schriftelijke eisen zoals vervat in de order, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door Paques verstrekte documenten; (c) de Leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoering- en/of materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering van de tot de Leverantie behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q. ingezet; (d) de Leverantie tenminste voldoet aan de relevante regelgeving van de Europese Unie, ongeacht of de Leverantie binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wordt gebruikt, alsmede aan de ter plaatse van gebruik lokaal geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald;
(e) hij het overeengekomen resultaat zal leveren, ongeacht of de Leverantie de levering van zaken of diensten betreft;
(f) de Leverantie alle relevante certificaten, verklaringen, attesten, montagevoorschriften, bedieningsvoorschriften, specificaties, tekeningen, rapporten, fiscale gegevens en andere documenten omvat;
(g) voor zover de Leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of -terreinen van Leverancier, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door Paques of haar opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, zullen worden nageleefd.
9.3 Leverancier garandeert dat de Leverantie geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele/industriële eigendomsrechten en knowhow, en vrijwaart Paques volledig van aanspraken van derden in dit verband.
9.4 Leverancier garandeert dat onderdelen van de Leverantie en het onderhoud benodigd om de Leverantie in goede staat te houden gedurende een periode van 10 jaar door Paques bij hem kunnen worden betrokken, respectievelijk kunnen worden verkregen door Paques, tegen marktconforme prijzen.

10. Garantietermijn / herstel gebreken

10.1 Gebreken die gedurende een periode van 24 maanden ná aflevering, of indien Paques en Leverancier een afnametest zijn overeengekomen, 24 maanden ná afname door Paques, ontdekt worden, dienen door Leverancier overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 10 te worden afgehandeld.
10.2 Ingeval van herstel of vervanging gedurende de garantietermijn zal de garantietermijn voor de herstelde of vervangen zaken en voor alle zaken welke als gevolg van het defect niet bruikbaar waren, opnieuw ingaan vanaf het tijdstip van ingebruikstelling of –neming ná herstel of vervanging.
10.3 De Leverancier is gehouden om gebreken ten spoedigste, en in ieder geval binnen de door Paques gestelde redelijke termijn, door middel van reparatie of vervanging, ter keuze van Paques, op de door Paques aangegeven locatie te verhelpen, tenzij Paques aangeeft dat zij zelf voor reparatie of vervanging zorg zal dragen. In dat geval blijft het bepaalde van artikel 10.4 onverkort van toepassing.
10.4 Leverancier is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te worden om de gebreken onder de garantie of non-conformiteit te verhelpen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiaalkosten, vervoerskosten, reis- en verblijfkosten, montage- en demontagekosten en overige arbeidskosten.
10.5 Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting door Leverancier en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, alsmede in spoedeisende gevallen, heeft Paques het recht voor rekening en risico van Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten en zal Paques Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
10.6 De eigendom en het risico van de vervangen zaken berust bij de Leverancier vanaf het tijdstip van vervanging. De Leverancier is gehouden om deze zaken onverwijld op te (doen) halen, tenzij Paques verzoekt deze zaken voor onderzoek te houden.
10.7 De Leverancier heeft kennis ervan dat Paques de Leverantie aan haar afnemers wereldwijd doorlevert. Dit staat een klacht door Paques onder de garantie of vanwege non –conformiteit niet in de weg en Leverancier zal in dat geval de gebreken verhelpen overeenkomstig het bepaalde van dit artikel. Paques is tevens bevoegd om de rechten onder de garantie aan haar afnemers over te dragen.
10.8 De bepalingen van dit artikel ontheffen de Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet.

11. Klachten

Paques is niet gehouden om de geleverde/geïnstalleerde Leverantie bij aflevering te onderzoeken. Paques zal Leverancier binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek of de non-conformiteit schriftelijk kennis geven van de klacht. Leverancier zal alsdan binnen een door Paques gestelde redelijke termijn de gebreken overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 verhelpen.

12. Keuring/Inspectie

12.1 Keuring/inspectie van de Leverantie kan door of namens Paques op verzoek van Paques plaatshebben bij Leverancier voorafgaande de aflevering danwel bij Paques na aflevering danwel bij de klant van Paques ná aflevering. Indien de keuring/inspectie bij Leverancier plaats heeft, zal Leverancier de Leverantie op een zodanig tijdstip voor keuring/inspectie gereed hebben dat de overeengekomen levertijden kunnen worden nagekomen.
12.2 Leverancier zal, zonder nadere kosten voor Paques, aan de keuring/inspectie meewerken en op verzoek van Paques redelijke personele en materiële hulp ten behoeve van de keuring/inspectie aan Paques ter beschikking stellen. Alle kosten voor of in verband met de keuring/inspectie, met uitzondering van kosten van Paques haar personeel of andere personen die Paques als vertegenwoordiger heeft aangewezen, komen voor rekening van de Leverancier. Indien de keuring/inspectie buiten de schuld van Paques om wordt vertraagd of Paques de Leverantie tijdens de keuring/inspectie afkeurt, dan zijn alle extra kosten en alle kosten van de volgende keuringen/inspecties (inclusief kosten van personeel en vertegenwoordigers van Paques) voor rekening van Leverancier.
12.3 Indien Paques de Leverantie tijdens de keuring/inspectie afkeurt, is Leverancier gehouden om onverwijld de ontbrekende, herstelde of de vervangende Leverantie ter keuring/inspectie aan te bieden, onverminderd alle overige rechten van Paques. In dat geval gelden de bepalingen van dit artikel 12 onverkort. Afkeuring door Paques leidt niet tot uitstel van de overeengekomen leveringstermijn.
12.4 De keuring/inspectie van de Leverantie door of namens Paques houdt geen erkenning in dat de Leverantie voldoet aan de in artikel 10 gegeven garanties of beantwoordt aan de overeenkomst.

13. Afnametest

13.1 Indien een afnametest tussen Paques en Leverancier is overeengekomen, dient Leverancier de geleverde of geïnstalleerde Leverantie voor een afnametest aan te bieden op de tussen partijen terzake overeengekomen datum teneinde vast te stellen of de Leverantie volledig aan de overeenkomst beantwoordt. Paques en Leverancier zullen voorafgaand in gezamenlijk overleg vastleggen volgens welke procedure de afnametest verricht zal worden.
Leverancier zal de geleverde/geïnstalleerde Leverantie niet voor de afnametest aanbieden, indien hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de geleverde/geïnstalleerde Leverantie de afnametest niet op succesvolle wijze zal doorstaan.
13.2 Binnen een nader tussen Paques en Leverancier overeen te komen termijn verricht Paques in samenwerking met Leverancier de afnametest.
13.3 De afnametest is succesvol afgerond, indien Leverancier een daartoe strekkend schriftelijk bericht van Paques heeft ontvangen, eventueel onder opgave van kleine gebreken die de ingebruikname van de geleverde/geïnstalleerde Leverantie niet in de weg staan en welke kleine gebreken Leverancier binnen 5 werkdagen na ontvangst van voornoemd bericht kosteloos zal verhelpen.
13.4 Indien de afnametest niet succesvol is afgerond, past Leverancier binnen 5 werkdagen na de afnametest de geleverde/geïnstalleerde Leverantie op zodanige wijze kosteloos aan dat deze een volgende afnametest wel met succes zal doorstaan. Hierna zal de geleverde/geïnstalleerde Leverantie opnieuw aan een afnametest worden onderworpen ingevolge het in dit artikel 13 bepaalde. Alle kosten verbonden aan deze nieuwe afnametest zijn voor rekening van Leverancier
13.5 Indien een afnametest meer dan driemaal niet succesvol wordt afgerond, is Paques gerechtigd om de overeenkomst met Leverancier te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten.

14. Verzekering

Leverancier zal zorg dragen voor een adequate verzekering van zijn eventuele aansprakelijkheden uit hoofde van de rechtsbetrekking met Paques dan wel uit hoofde van de wet. Op eerste verzoek zal Paques inzage krijgen in de hiertoe gesloten verzekeringspolissen.

15. Industriële/intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding

15.1 Alle (intellectuele/industriële) eigendomsrechten op de Leverantie, tekeningen, specificaties, handboeken, documentatie, monsters, software enz., door Paques aan Leverancier beschikbaar gesteld, of die als onderdeel van de overeenkomst door Leverancier zijn vervaardigd, berusten volledig bij of komen volledig toe aan Paques. Paques is hiervoor geen aparte vergoeding verschuldigd en kan vrijelijk hierover beschikken. Leverancier zal meewerken aan totstandkoming van noodzakelijke akten van overdracht (o.a. met betrekking tot de (intellectuele/industriële) eigendomsrechten) en geeft hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan Paques om dergelijke aktes namens Leverancier op te stellen en te tekenen.
15.2 Indien de Leverantie bestaat uit het ontwikkelen/wijzigen van software zal de Leverancier op Paques’s eerste verzoek kosteloos aan Paques de objectcode, de broncode en alle daarmee samenhangende documentatie overhandigen. Een en ander zal op zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat Paques hiervan zonder verdere inspanningen effectief gebruik kan maken.
15.3 Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van (a) alle in artikel 15.1 en 15.2 genoemde gegevens/informatie/zaken/rechten en (b) alle overige door Paques verstrekte of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens/informatie/zaken/rechten betreffende Paques, haar klanten of andere relaties of de Leverantie, en zal deze slechts gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst en zal zonder schriftelijke toestemming van Paques hiervan geen afschriften maken. Leverancier zal deze verplichting tevens opleggen aan alle ondergeschikten en niet –ondergeschikten die daarvan kennis verkrijgen en staat ervoor in dat deze die verplichtingen nakomen. Indien geen overeenkomst tot stand komt dan wel een overeenkomst wordt beëindigd of een einde neemt, zal Leverancier al hetgeen hij van Paques ontving onverwijld voor eigen rekening aan Paques retourneren.
15.4 Alle door Paques verstrekte opdrachten zijn vertrouwelijk en zullen door Leverancier niet voor publicitaire of verkoopbevorderende doeleinden openbaar worden gemaakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

16. Opschorting en beëindiging

16.1 In geval van Leverancier's tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst en in geval van faillissement of surséance van betaling of liquidatie of staking van de onderneming van Leverancier, heeft Paques het recht zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Paques's verdere rechten. Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde is Paques te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In zulk een geval zal Paques Leverancier uitsluitend de kosten gemaakt voorafgaande aan de beëindiging, aangevuld met een door Paques vast te stellen bedrag over overhead en winst, vergoeden.
16.2 Indien naar het oordeel van Paques gegronde reden bestaat om te vrezen dat Leverancier zijn verplichtingen jegens Paques niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Leverancier verplicht om, op eerste verzoek van Paques, terstond genoegzame en in de door Paques gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen.
16.3 Alle vorderingen die Paques in deze gevallen op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
16.4 Alle mogelijke (buiten)gerechtelijke kosten, die Paques maakt als gevolg van de niet-nakoming door Leverancier komen ten laste van Leverancier.

17. Overmacht

17.1 In geval van tijdelijke overmacht kan Leverancier de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten gedurende een redelijke termijn die maximaal vier (4) weken mag belopen, onder de voorwaarde dat Leverancier Paques hiervan onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan in kennis stelt en onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Indien Leverancier na afloop van deze vier (4) weken niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen, is Paques bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn. Ingeval van blijvende overmacht van Leverancier is deze gehouden om Paques onmiddellijk daarvan in kennis te stellen en is Paques bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn.
17.2 Voor rekening van Leverancier komen in ieder geval, doch niet uitsluitend staking, werkliedenuitsluiting, tekort aan mankracht, ziekte, grondstoffentekort, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de productie van Leverancier.

18. Overdracht en verpanding

Leverancier is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van Paques de uitvoering van de overeenkomst of enig deel daarvan over te dragen aan derden of vorderingen die Leverancier ingevolge de overeenkomst op Paques heeft, te cederen aan derden of te verpanden.

19. Overige bepalingen

19.1 Indien op enige bepaling van deze Inkoopvoorwaarden, of deel daarvan, geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.
19.2 Indien geen overeenkomst tot stand komt en na beëindiging, een eventuele ontbinding of in geval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, blijven deze Inkoopvoorwaarden gelden voorzover zij zelfstandige betekenis hebben en/of voorzover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de beëindiging, ontbinding of nietigheid, zoals maar niet beperkt tot de artikelen 15 en 20.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Paques en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Inkoopvoorwaarden, het orderformulier, enige andere overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking, worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Leeuwarden.

21. Aanvullende voorwaarden

Ingeval van inlening van personeel of aanbesteding van werk zijn de Aanvullende Algemene Inkoopvoorwaarden van Paques naast de Inkoopvoorwaarden van toepassing.