TenCate Beschermende Weefsels

Verwijdering van zouten, verfstoffen en zuur uit afvalwater van de textielproductie

TenCate Advanced Textiles BV ontwikkelt en produceert beschermende en veiligheidsweefsels voor bedrijfskleding, noodhulpverleners (bijv. brandweerlieden) en militaire kleding.

Afvalwater bij de fabriek in het Nederlandse Nijverdal bevat onder andere versterkingsmiddelen, zouten, verfstoffen en afwerkproducten. Door het hoge CZV-niveau en de kleur van het water was lozing van het afvalwater in het rioleringssysteem een probleem. Zoekend naar een oplossing in de jaren negentig vond TenCate aerobe en fysisch/chemische technologieën te duur en de kwaliteit van het behandelde effluent niet hoog genoeg. De productie van veel aeroob slib en het verbruik van chemicaliën bleken de grootste nadelen.

Ten Cate - textile - anaerobic COD removal by Paques

Paques testte de combinatie van anaerobe en aerobe behandeling gedurende zes maanden in een proeffabriek. De resultaten waren zeer goed en in 1999 werden een volwaardige anaerobe BIOPAQ®IC-bioreactor en een actief slibsysteem (met gekantelde plaatafscheiders) geïnstalleerd. Deze reactor verwijderde 90% van het CZV en ook de meeste kleur en giftigheid. In 2007 breidde TenCate de capaciteit van BIOPAQ®IC uit en installeerde CIRCOX® voor aerobe nabehandeling met een kleine voetafdruk. Het bedrijf introduceerde biogasontzwaveling met THIOPAQ®. Het hele effluent van TenCate wordt nu op deze manier behandeld.