ASTRASEPARATOR®

Veel afvalwaterstromen bevatten zwevende deeltjes die niet kunnen worden afgevoerd of die tot problemen in afvalwaterbehandelingssystemen leiden verderop in het proces.

Om deze vaste deeltjes uit het afvalwater te verwijderen heeft Paques een compact bezinkingssysteem ontwikkeld, de ASTRASEPARATOR®. Het bezinkingssysteem combineert compactheid met een probleemloze werking en minimaal onderhoud. Het systeem verwijdert zwevende deeltjes op een eenvoudige en effectieve manier.

De ASTRASEPARATOR® kan zowel in industriële en gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallaties als in drink- en proceswatersystemen worden gebruikt.

Processchema

ASTRASEPARATOR - TSS removal by Paques - process scheme
 • 1 - influent
 • 2 - inlet compartment
 • 3 - inlet slots
 • 4 - plate pack
 • 5 - plates
 • 6 - water transport
 • 7 - outlet duct
 • 8 - nozzle
 • 9 - sludge hopper
 • 10 - sludge discharge

Toepassingen van verwijdering van vaste deeltjes door ASTRASEPARATOR®

 • bezinking vooraf in afvalwaterbehandelingssystemen
 • bezinking achteraf in afvalwaterbehandelingssystemen
 • bezinking in fysisch/chemische installaties
 • terugloopwaterbeheer in productieprocessen voor drinkwater en proceswater (zie hieronder)
 • oppervlaktewaterbehandeling

Behandeling van terugloopwater

Terugloopwater uit zandfilters of geactiveerde koolstoffilters in drinkwaterproductiesystemen kan worden hergebruikt met behulp van specifieke en zeer efficiënte installaties voor de behandeling van waswater. Paques heeft een ruime ervaring als het gaat om de toepassing van ASTRASEPARATOR® afscheiders met gekantelde platen.

Nadat het behandelde waswater de ASTRASEPARATOR® is gepasseerd, heeft het weinig turbulentie (standaarduitgangsniveau < 5 NTU) en kan het eenvoudig worden hergebruikt in het primaire waterproductiesysteem. Verder is de geconcentreerde slibstroom gemakkelijker te beheersen. De afvoer van afvalwater wordt tot een minimum beperkt, terwijl de totale nettoproductie van de installatie toeneemt.

Voordelen van ASTRASEPARATOR®

 • compacte installatie
 • compacte installatie
 • hoge efficiëntie
 • menging en flocculatie zijn in het proces geïntegreerd (indien nodig)
 • gestandaardiseerde componenten voor alle benodigde capaciteiten
 • harde polypropyleen platenpakketten die bestand zijn tegen corrosieve middelen

Werkingsprincipe

Het water met zwevende deeltjes wordt in het inlaatcompartiment (2) van de ASTRASEPARATOR® gevoerd (1). Het stroomt omlaag in de tank en bereikt via de inlaatsleuven (3) de platen aan beide kanten. Het platenpakket (4) bestaat uit een aantal in een hoek geplaatste platte platen. Het totale bezinkingsgebied en de afstand tussen de platen worden bepaald door de bezinkingseigenschappen van het slib. Tijdens het opwaartse (laminaire) transport van het water (6) bezinkt het slib op de platen (5) en verlaat het schone water de ASTRASEPARATOR® via het uitgangskanaal (7) en de uitlaatnozzle (8). Het speciale ontwerp van dit kanaal maakt de bezinking efficiënter. Het slib op de platen stroomt omlaag (5) als tegenstroom van de waterstroom (6). De waterinlaat aan de zijkanten van het platenpakket bevordert een ongehinderde stroming van het slib, waardoor opeenhoping van slib en mogelijke verstoppingen tussen de platen worden voorkomen. Het slib wordt verzameld in de slibtrechter (9), waar het verder wordt ingedikt. Door de vorm van de slibtrechter kan het slib homogeen worden afgevoerd (10).

Praktijkvoorbeelden voor ASTRASEPARATOR®