Verwijdering en terugwinning van metaal

Veel industrieën zijn zich bewust van de mogelijkheden om waardevolle hulpbronnen uit proces- en spuistromen terug te winnen. Dit combineert het genereren van opbrengsten uit afvalstromen met een duurzaam milieu. Zelfs lage concentraties van opgeloste basismetalen kunnen op rendabele wijze worden teruggewonnen.

Er zijn talloze stromen met relatief lage concentraties van basismetalen (10 ~ 1000 mg/l) zoals koper, zink of nikkel. Verwijdering van deze metalen leidt meestal tot massaal bezinksel als hydroxide in gipsslib tijdens het bezinken van calciumoxide. De waarde van het metaal is op zich interessant, maar het terugwinnen van metalen uit dit mengsel is zelden financieel aantrekkelijk.

Metaalsulfidebezinksel is superieur aan metaalhydroxidebezinksel. Het heeft veel voordelen:

  • hoge reactiviteit van sulfiden met ionen van zware metalen en een zeer lage oplosbaarheid van de resulterende metaalsulfiden over een breed pH-gebied met lagere effluentconcentraties als gevolg
  • metaalsulfideslib heeft een hogere dichtheid en betere indikkings- en afwateringseigenschappen dan metaalhydroxideslib, wat de verdere verwerking eenvoudiger maakt
  • er ontstaat een gemakkelijk verkoopbaar, compact product
  • een hoge mate van selectief bezinksel wordt eenvoudig verkregen
  • relatief ongevoelig voor de aanwezigheid van complexen en de meeste chelaatmiddelen
  • chromaten en dichromaten zonder aparte afname van het chroom

Vroegere bezwaren tegen het gebruik van sulfide, namelijk dat het gevaarlijk en corrosief is, gelden niet meer door de toepassing van toereikende veiligheidsmaatregelen en het gebruik van moderne, corrosiebestendige bouwmaterialen (kunststoffen). Terugwinning van lage concentraties metalen met sulfide zou de voorkeur genieten als de hoge kosten voor transport, opslag en productie van sulfide op de locatie (als NaSH of H2S) een wijdverbreide toepassing in de metaal- en mijnbouwindustrie niet in de weg hadden gestaan.

THIOTEQ™Metal en SULFATEQ™ technologieën van Paques bieden een alternatief voor een economisch aantrekkelijke terugwinning van metaal. Deze processen produceren sulfide uit elementaire zwavel of sulfaat onder omgevingsomstandigheden. De hoogwaardige technische systemen zijn betrouwbaar en efficiënt. Er zijn installaties gebouwd met een capaciteit voor het terugwinnen van metaal van enkele kilo’s tot 24 ton/dag.

Praktijkvoorbeelden voor verwijdering en terugwinning van metaal