Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Indien hier niet expliciet schriftelijk van wordt afgeweken, zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op alle offertes van Paques en overeenkomsten met klanten, met inbegrip van gerelateerde overeenkomsten, en op alle andere juridische relaties die tussen Paques en de klant ontstaan als gevolg van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten die tussen Paques en de klant zijn gesloten. De toepasbaarheid van de algemene bepalingen en voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:

Klant: degene aan wie Paques een offerte uitbrengt of met wie Paques een overeenkomst sluit voor de levering van werk door Paques.

Installatie: tanks, machines, toestellen, apparaten en andere roerende zaken, evenals onderdelen daarvan en daarvoor.

Dienst of Diensten: montageactiviteiten, inbedrijfstellingsactiviteiten, toezicht, revisie, betaald advies en/of serviceactiviteiten.

Werk: installatie en/of diensten.

Product: de producten van de klant die moeten worden opgeslagen, verwerkt of anderszins moeten worden behandeld.

Montageactiviteiten: alle activiteiten buiten de fabrieken van Paques (met inbegrip van alle voorbereidingen en inspecties op de plaats van montage) met betrekking tot het opstellen van de installatie op de door de klant gespecificeerde locatie, tot en met het proefdraaien, de aanvang van de prestatietest of het in gebruik nemen van de installatie, indien van toepassing.

Inbedrijfstellingsactiviteiten: alle activiteiten vanaf het begin van het proefdraaien of de prestatietest, indien van toepassing, tot en met het moment van aanvaarding door de klant, zoals gedefinieerd in artikel 10.3.

Toezicht: het geven van instructies en advies over de diensten die worden uitgevoerd door derde partijen, met inbegrip van de klant, namens de klant en voor welke diensten van derde partijen Paques niet verantwoordelijk is, waarbij de partijen altijd dienen te erkennen dat toezicht niet inhoudt dat Paques verantwoordelijkheid neemt voor het feitelijke werk dat wordt verricht.

Revisie: reparatie, vervanging en/of verbetering van de installatie op verzoek van de klant die niet onder de garantieactiviteiten vallen.

Betaald advies: adviesverlening door Paques op verzoek van de klant, die afzonderlijk wordt gespecificeerd in de offerte of overeenkomst en waarvoor een aparte factuur wordt verzonden.

Serviceactiviteiten: alle activiteiten buiten de fabrieken van Paques die niet vallen onder montageactiviteiten, inbedrijfstellingsactiviteiten, toezicht, revisie en/of betaald advies.

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Paques zijn niet bindend. De overeenkomst wordt aangegaan respectievelijk op de dag dat de schriftelijke overeenkomst door beide partijen wordt ondertekend, of op de dag dat de schriftelijke orderbevestiging door Paques wordt verstuurd.

3.2 Verstrekte beschrijvingen en tekeningen waar niet expliciet naar wordt verwezen in de offerte of overeenkomst, zijn niet bindend. Verstrekte beschrijvingen en tekeningen blijven te allen tijde het eigendom van Paques. De ontvanger is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze beschrijvingen en tekeningen niet worden gekopieerd en/of beschikbaar worden gesteld aan of worden geïnspecteerd door derde partijen. Paques is niet verplicht om gedetailleerde tekeningen te verstrekken.

3.3 Gewichten, maten, inhoud, prijzen, rendementen en andere gegevens in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, cijfers, prijslijsten en dergelijke zijn slechts indicatief. Indien er door Paques monsters of testresultaten zijn getoond of verstrekt voor het aangaan van de overeenkomst dan wordt ervan uitgegaan dat deze slechts ter indicatie zijn getoond of verstrekt.

3.4 De klant moet zelf bepalen of het werk geschikt is voor het doeleinde waarvoor hij dit wil gebruiken. Advies dat door Paques wordt gegeven in de context van de levering van het werk leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Paques, tenzij dit advies moet worden beschouwd als betaald advies.

3.5 Paques behoudt zich het recht voor om de constructie en uitvoering van haar installatie te wijzigen indien dit, naar haar oordeel, redelijkerwijs niet nadelig is voor de kwaliteit.

3.6 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst behoren volledig aan Paques en Paques heeft het recht om deze rechten zo nodig op haar naam te registreren.

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1 De prijzen die door Paques worden verstrekt, zijn exclusief omzetbelasting en alle andere overheidsbelastingen, belasting toegevoegde waarde en rechten, die alle voor rekening van de klant komen.

4.2 Alle betalingen dienen volledig te worden verricht in de overeengekomen munteenheid, zonder enige aftrek, uitstel of verrekening, op de bankrekening die door Paques wordt gespecificeerd op de factuur. Paques heeft te allen tijde het recht om bij de klant te verzoeken om zekerheidsstellingen voor betaling. Tenzij Paques anderszins bepaalt, hebben betalingen die door de klant worden verricht in eerste instantie betrekking op de vereffening van alle rente en kosten die zijn gemaakt en in de tweede plaats op de langst openstaande facturen, ook indien de klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

4.3 Voor achterstallige betalingen wordt de klant belast met het rentetarief voor herfinanciering van de Europese Centrale Bank plus 8 procent, evenals het volledige bedrag van de gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die feitelijk worden gemaakt in verband met de incasso, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.

4.4 Indien een of meer kostenonderdelen worden verhoogd na de datum waarop de overeenkomst is gesloten – ongeacht of dit plaatsvindt als gevolg van voorzienbare omstandigheden of als gevolg van gewijzigde overheidsregelgeving – heeft Paques het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.5 De overeenkomst omvat het recht van Paques om extra werk dat is uitgevoerd op verzoek van de klant, afzonderlijk te factureren zodra het te factureren bedrag bekend is.

4.6 Indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of de verplichting om een zekerheidsstelling te verlenen, of dit niet naar tevredenheid of niet tijdig doet, evenals in het geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling (of een vergelijkbare situatie in het land waar de klant werkzaam is), sluiting of liquidatie van zijn bedrijf, heeft Paques het recht om alle verschuldigde bedragen onmiddellijk te vorderen.

4.7 Tenzij anderszins is overeengekomen, moet voor de verkoop van de installatie en voor de verlening van diensten, één derde van de prijs worden betaald bij de bestelling en twee derde bij de kennisgeving dat de installatie gereed is voor verzending vanuit de plaats van vervaardiging, of het moment waarop de verlening van de diensten aanvangt. De factuur die door Paques wordt gestuurd, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden voldaan.

4.8 Voor de verlening van diensten mag Paques, indien er geen vaste prijs overeen is gekomen, in alle gevallen de volgende kosten factureren:
- bestede tijd (inclusief reistijd) op basis van haar tijdsrapportage, tegen de geldige tarieven op de dag van uitvoering van de diensten en dagelijkse vergoedingen zoals gespecificeerd in de offerte;
- reis- en verblijfskosten in de breedste zin van het woord, met inbegrip van kosten voor visa en verzekeringen die verband houden met reiskosten;
- kosten van de te gebruiken en/of te verwerken materialen en de opslag daarvan;
- kosten in verband met telefoon, telefax, e-mailberichten, post en dergelijke;
- overige gemaakte kosten.

4.9 Indien er een zekerheidsstelling voor de betaling van de installatie is verstrekt door een bank of een andere derde partij en de verzending van de installatie niet plaats kan vinden vanwege overmacht bij Paques of omstandigheden die toe te schrijven zijn aan de klant, mag Paques het niet betaalde deel van de verkoopprijs laten uitbetalen door de bank of andere derde partij na overlegging van bewijs van het depot dat de installatie is opgeslagen. De opslag vindt plaats voor kosten en risico van de klant. De dag waarop de installatie wordt opgeslagen door Paques wordt beschouwd als de datum van verzending.

Artikel 5 – Levering

5.1 De installatie wordt geleverd ex works overeenkomstig INCOTERMS 2000 die geldig is op de dag van de offerte. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.

5.2 De overeengekomen leveringsperiode vangt aan op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten, dat alle voor het werk benodigde informatie door Paques is ontvangen, dat overeengekomen aanbetalingen zijn verricht door de klant en dat overeengekomen zekerheidsstellingen voor betaling zijn verstrekt. De overeengekomen leveringsperiode is geen deadline. In het geval van late levering moet de klant Paques schriftelijk in gebreke stellen, met inachtneming van een redelijke tijdslimiet.

5.3 Een contractuele sanctie of schadevergoeding bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn wordt beschouwd als de enige en volledige vereffening van de gevolgen van late levering. Deze sanctie of schadevergoeding is in geen enkel geval van toepassing indien het overschrijden van de leveringstermijn het gevolg is van overmacht zoals beschreven in artikel 14 of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de klant.

Artikel 6 – Voorzieningen/gegevens

6.1 De volgende faciliteiten en gegevens dienen tijdig door de klant beschikbaar te worden gesteld, in overleg met en zonder kosten voor Paques:

6.1.1 een geschikte werkplaats die zich zo dicht mogelijk bij de locatie bevindt waar de diensten moeten worden uitgevoerd;

6.1.2 het ondersteunend personeel dat door Paques als nodig wordt beschouwd voor de uitvoering van het werk en dat beschikt over de professionele vaardigheid die wordt bepaald door Paques, zoals, maar niet beperkt tot, lassers, monteurs, elektriciens en zo nodig andere professionals;

6.1.3 a) de gebouwen in een goede staat om met de montage te beginnen, funderingen, leidingen voor (verwerkings)water, stoom, gas, olie, elektriciteit, condensatie, (pers)lucht en koeling en andere leidingen, op de locatie van de activiteiten en de aanwezigheid van de te monteren installatie in goede staat;

b) al het elektriciteits- en loodgieterswerk, sloop, grondwerk, metselwerk, leggen van funderingen, schilderwerk en dergelijke, voor zover dit werk geen integrerend deel uitmaakt van het werk dat door Paques moeten worden verricht;

c) de ondersteunende hulpmiddelen die door Paques als noodzakelijk worden beschouwd voor de uitvoering van het werk, zoals maar niet beperkt tot takel, lasgereedschap en slijpgereedschap, olie en smeermiddelen, reinigingsmiddelen en afdichtingsmiddelen, gas en zuurstof, water en stoom, elektriciteit en perslucht, verwarming en verlichting en gebruiksklare steigers enz.;

d) een droge ruimte die is beveiligd tegen diefstal voor de opslag van de installatie, gereedschap enz. in de onmiddellijke omgeving van de locatie van de activiteiten, evenals het tijdige transport van de installatie enz. naar deze locatie;

e) een ruimte die geschikt is voor de werknemers en aannemers van Paques, die is beveiligd tegen diefstal en is verwarmd en beschikt over verlichting, fax, telefoon, computeraansluiting (e-mail) en toiletfaciliteiten, evenals eerste hulpmateriaal en alle benodigde maatregelen voor de bescherming van personen en zaken op de plaats van de activiteiten;

f) de wettelijk voorgeschreven veiligheidsregels, voor zover deze van belang zijn voor het werk en de materialen die voor het werk nodig zijn. De klant dient de werknemers en aannemers van Paques tijdig in kennis stellen van deze regelgeving. In het geval van overtreding van deze regels dient de klant Paques in kennis te stellen van de overtreding; dit alles is de verantwoordelijkheid van de klant;

g) werkvergunningen en/of andere vergunningen, zoals alle vergunningen die wettelijk vereist zijn op basis van regelgeving van lokale, regionale, nationale of federale autoriteiten en het toepasbare recht voor de uitvoering van werk in het geval dat er werk moet worden uitgevoerd door de werknemers of aannemers van Paques, evenals voor de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de klant;

h) informatie over lokale belastingen die van belang is voor de activiteiten die door Paques voor de klant moeten worden uitgevoerd;

i) in het geval van ziekte of een ongeval waarbij de werknemers of aannemers van Paques betrokken zijn, de best beschikbare zorg in het land van uitvoering van de activiteiten, evenals alle kosten voor vervanging van personeel dat arbeidsongeschikt is geworden tijdens het werk, voor zover deze kosten niet anderszins gedekt zijn;

j) alle grondstoffen en andere materialen die nodig zijn voor de inbedrijfstelling en het testen van de installatie of de uitvoering van de diensten;

k) Kranen, hijsinrichtingen en andere apparatuur voor het hijsen en plaatsen van de installatie;

l) Toegankelijke ruimtes, transportmiddelen, wegen die nodig zijn voor transport enz.

6.1.4. De benodigde documenten, zoals een goedgekeurd bouwplan, tekeningen en andere vereiste gegevens en vergunningen die nodig zijn voor de aanvang en uitvoering van de activiteiten.

Artikel 7 – Overheidsregelgeving/veiligheid

De naleving van veel regelgeving met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt beïnvloed door factoren waarop Paques weinig of geen invloed heeft, zoals de locatie van de installatie, luchtvochtigheid, indeling, akoestiek, tijdens het proces gebruikte materialen, procesprocedures, veiligheidsprocedures, onderhoud, training en begeleiding van de productie en dergelijke. In dit verband garandeert Paques dat de geplaatste installatie voldoet aan alle lokaal geldende regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden, mits de klant Paques tijdig en op adequate wijze in kennis heeft gesteld van deze regelgeving en omstandigheden. De klant is ervoor verantwoordelijk om de installatie door de lokale toezichthoudende autoriteiten te laten controleren op veiligheid en arbeidsomstandigheden voorafgaand aan de inbedrijfstelling.

Artikel 8 – Software

8.1 Indien de verkochte installatie of de verleende diensten gedeeltelijk software bevatten, met inbegrip van computersoftware en besturingssysteemsoftware en de bijbehorende documentatie, verleent Paques de klant een niet exclusief, niet overdraagbaar recht om deze software op de voorgeschreven wijze te gebruiken in combinatie met de installatie waarvoor de software wordt geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht om dit gebruiksrecht te vervreemden krachtens dezelfde voorwaarden in combinatie met de installatie.

8.2 Het eigendom en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom van de software berusten te allen tijde bij Paques of de leverancier aan wie Paques het recht heeft verleend om de software aan de klant te leveren. De klant erkent deze rechten. Auteursrechtaanduidingen mogen niet door de klant worden verwijderd. De klant is zich ervan bewust dat de software vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van Paques of de leverancier bevat en dient ervoor te zorgen dat de software geheim wordt gehouden en niet openbaar wordt gemaakt aan derde partijen. Het staat Paques vrij om technische maatregelen te treffen voor de bescherming van de rechten van Paques of derde partijen op de software.

8.3 De klant mag maximaal twee kopieën van de software maken voor back-updoeleinden, die dezelfde Paques-etiketten en aanduidingen dienen te bevatten als het originele materiaal.

8.4 De klant mag de software niet wijzigen, decompileren, analyseren of kopiëren (anders dan zoals gespecificeerd in artikel 8.3) en/of de software aan derde partijen geven.

8.5 De broncode van de software wordt niet beschikbaar gesteld aan de klant.

8.6 Met uitzondering van de bepalingen van artikel 11.2, 11.3 en 11.4, zal Paques naar beste vermogen alle gebreken in de software herstellen gedurende een periode van 90 dagen na levering ex works, waarbij deze gebreken worden gedefinieerd als reproduceerbare afwijkingen met betrekking tot de softwarespecificaties die door Paques zijn verstrekt die aanwezig waren op het moment van uitgave en die het gebruik van de installatie feitelijk onmogelijk maken. Paques garandeert niet dat de software geen gebreken bevat.

8.7 Paques is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlies van elektronische gegevens.

Artikel 9 – Eigendom

9.1 Het eigendom van de installatie gaat pas over op de klant wanneer de klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen overeenkomstig alle overeenkomsten die met Paques zijn gesloten voor de levering van het werk.

9.2 Zo lang het eigendom van de installatie nog niet aan de klant is overgedragen, heeft de klant geen recht om de installatie te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of om op andere wijze toe te staan dat de installatie onder de bevoegdheid van derde partijen komt.

9.3 Zo lang Paques het eigendomsrecht behoudt, is zij bevoegd tot onbelemmerde toegang tot de installatie. De klant verleent Paques alle medewerking om Paques het behoud van eigendomsrecht, zoals bepaald in artikel 9.1, te laten uitoefenen door de installatie terug te halen, met inbegrip van alle benodigde demontage.

9.4 Indien enige derde partij een recht wil vestigen of vordert op de installatie die is geleverd met behoud van eigendomsrecht, is de klant verplicht om Paques zo snel mogelijk als redelijkerwijs kan worden verwacht van dit feit in kennis te stellen.

9.5 Wanneer Paques hierom verzoekt, verplicht de klant zich ertoe om:

9.5.1 De installatie die met behoud van eigendomsrecht is geleverd, te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle vormen van schade en tegen diefstal en om de verzekeringspolis beschikbaar te stellen voor controle;

9.5.2 Alle verzekeringsclaims van de klant met betrekking tot de installatie die is geleverd onder behoud van eigendomsrecht aan Paques te verpanden, evenals claims die de klant krijgt ten opzichte van zijn klanten vanaf de verdere verkoop van installatie die is geleverd door Paques met behoud van eigendomsrecht;

9.5.3 De installatie die is geleverd met behoud van eigendomsrecht te markeren als het eigendom van Paques;

9.5.4 Anderszins mee te werken met alle redelijke maatregelen die Paques wenst te treffen voor de bescherming van haar eigendomsrecht op de installatie en die het normale verloop van de bedrijfsactiviteiten van de klant niet onredelijkerwijs belemmeren.

9.6 Indien, in afwijking op de bepalingen van artikel 19 van deze algemene leveringsvoorwaarden, het Nederlandse recht niet van toepassing is of slechts gedeeltelijk van toepassing is op dit behoud van eigendomsrecht en het toepasbare recht het behoud van eigendomsrecht overeenkomstig artikel 9 van deze algemene leveringsvoorwaarden niet toestaat, geniet Paques alle andere rechten die het toepasbare recht Paques laat behouden in voorrang op alle andere eigenaren van het eigendomsrecht van de installatie. De klant verleent Paques hierbij de onherroepelijke bevoegdheid om al het nodige te doen en alle benodigde documenten te ondertekenen, namens de klant, om deze andere rechten uit te oefenen en zal, indien nodig, de benodigde medewerking verlenen om dit te doen.

Artikel 10 – Overdracht van risico, definitieve test, aanvaarding

10.1 Het risico voor de installatie gaat over op de klant overeenkomstig de toepasbare INCOTERM. Indien Paques activiteiten uitvoert op de bestaande installatie van de klant, blijft deze installatie te allen tijde voor risico van de klant.

10.2 Indien er expliciet een definitieve test is overeengekomen, heeft de klant het recht om aanwezig te zijn bij de definitieve test. Paques moet de klant tijdig laten weten wanneer de definitieve test plaats zal vinden om de klant de gelegenheid te bieden aanwezig te zijn of te worden vertegenwoordigd door hiertoe bevoegd personeel of derde partijen. Overeenkomstig de instructies van Paques worden de overeengekomen eigenschappen van het geleverde werk bij de definitieve test getest. Indien de klant of zijn bevoegde agent niet aanwezig zijn bij de definitieve test, dan stelt Paques een rapport van de definitieve test beschikbaar waar de klant geen bezwaar tegen kan maken. In het geval van gebreken die het functioneren van het werk niet feitelijk onmogelijk maken, wordt de definitieve test desondanks beschouwd als met goed gevolg te zijn verlopen. Paques is verplicht om deze gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. Indien de definitieve test niet met goed gevolg verloopt, krijgt Paques de mogelijkheid om de waargenomen gebreken te verhelpen en wordt er binnen een redelijke termijn een nieuwe definitieve test uitgevoerd.

10.3 Het werk wordt beschouwd als te zijn aanvaard door de klant bij het eerste van het volgende:
- indien er geen definitieve test overeenkomstig artikel 10.2 overeen is gekomen, op het moment dat de oplevering (overeenkomstig de toepasbare INCOTERM) van de installatie plaats heeft gevonden en/of Paques de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de uitvoering van de dienst is voltooid, of;
- indien er een definitieve test overeenkomstig artikel 10.2 overeen is gekomen, op het moment dat de definitieve test met goed gevolg is voltooid, of het moment waarop het werk door de klant wordt gebruikt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Indien er geen definitieve test heeft plaatsgevonden binnen een tijdsbestek van één maand nadat Paques de klant heeft laten weten dat de definitieve test kan worden uitgevoerd, om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van Paques liggen, wordt ervan uitgegaan dat de klant het werk vanaf dat moment heeft aanvaard.

Artikel 11 – Garantie

11.1 Paques verstrekt geen enkele (expliciete of impliciete) garantie, anders dan wat specifiek is beschreven in de overeenkomst of deze algemene leveringsvoorwaarden. Deze garantie geldt alleen voor de klant.

11.2 De garantieperiode voor de installatie en aanverwante diensten bedraagt 12 maanden. De garantieperiode vangt aan bij de aanvaarding overeenkomstig artikel 10.3, of 18 maanden na de kennisgeving dat de installatie gereed is voor verzending. De garantieperiode voor diensten die geen verband houden met de verkoop van de installatie, is drie maanden na aanvaarding overeenkomstig artikel 10.3.

11.3 Tijdens de garantieperiode garandeert Paques, met betrekking tot de installatie, alleen de soliditeit van (a) de constructie die zij heeft ontworpen, (b) de uitvoering van de genoemde constructie door Paques en (c) de materialen die zijn gebruikt voor de installatie die door Paques wordt geleverd. Paques verhelpt gebreken die onder deze garantie vallen gratis, door middel van reparatie of vervanging van de defecte installatie, ongeacht of dit op de locatie van de klant is, of door een vervangende installatie ex works te bieden, naar eigen goeddunken van Paques. Alle kosten die buiten de verplichting vallen die in de vorige zin is beschreven, met inbegrip van maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten, arbeidskosten, kosten voor demonteren en opnieuw monteren, komen voor rekening en risico van de klant. Er wordt geen garantie gegeven op aan slijtage onderhevige onderdelen en verbruikte materialen.

11.4 Tijdens de garantieperiode garandeert Paques met betrekking tot diensten alleen dat de diensten op kundige wijze zijn uitgevoerd. Indien een dienst niet op kundige wijze is uitgevoerd, voert Paques deze dienst nogmaals gratis uit.

11.5 De garantiebepalingen zijn alleen van toepassing indien:
a. de klant heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen;
b. de bedienings- en onderhoudsinstructies evenals alle andere instructies van Paques zijn gevolgd;
c. het werk niet is gemonteerd en/of gedemonteerd en/of gerepareerd en/of in bedrijf gesteld en/of gewijzigd door de klant of een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van Paques;
d. het gebrek geen verband houdt met normale slijtage;
e. het werk niet verkeerd is gebruikt of het gebrek niet het resultaat is van het opvolgen van overheidsregelgeving of instructies van de klant;
f. aanspraken op de garantie schriftelijk bij Paques worden ingediend binnen een passende tijd na het ontdekken van enig gebrek en uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de garantieperiode en waarbij documentatie is gevoegd waaruit de gegrondheid van de garantieaanspraak blijkt;
g. er geen sprake is van handelingen of verzuim door of vanwege nalatigheden van personen die door de klant beschikbaar zijn gesteld aan Paques.

11.6 Indien Paques de installatie vervangt bij de uitvoering van haar garantieverplichting, wordt de verwijderde installatie onmiddellijk het eigendom van Paques en wordt toegankelijk gemaakt voor Paques.

11.7 Na aanvaarding overeenkomstig artikel 10.3 van deze algemene leveringsvoorwaarden is de aansprakelijkheid van Paques met betrekking tot haar plicht om de overeenkomst na te leven, beperkt tot de uitvoering van de garantieverplichtingen zoals gespecificeerd in artikel 11 van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid voor schade

12.1 Paques aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door, gerelateerd is aan of verband houdt met :
- winstderving;
- daling van inkomsten;
- verlies van omzet of productie;
- stopzetting of vertraging van het productieproces;
- gehele of gedeeltelijke schade of verlies van de installatie die is geleverd door Paques en van installaties die zijn vervaardigd, verwerkt en/of behandeld met de installatie die door of via Paques is geleverd (zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 11);
- afname van de waarde van werk;
- gedwongen verkoop van de installatie;
- nadelig effect op goodwill en/of reputatie en/of handelsmerken;
- de levering van werk waarvoor Paques geen vergoeding heeft ontvangen;
- handelingen of verzuim van of namens personen die door de klant ter beschikking zijn gesteld aan Paques, ongeacht of deze personen al dan niet handelden op basis van instructies van Paques, behalve indien de schade waarvoor de aansprakelijkheid niet anderszins is uitgesloten, het gevolg is van verkeerde instructies door Paques;
- reinigingskosten;
- verlies van netto bedrijfsmiddelen;
en ongeacht of de schade ontstaat voor de klant of een derde partij. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien opzet of grove nalatigheid met betrekking tot de oorzaak van de schade kan worden toegeschreven aan een persoon die door Paques is belast met het beheer van de organisatie van Paques.

12.2 Indien aansprakelijkheid niet is uitgesloten en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5.3 en de laatste zin van artikel 12.1, is de aansprakelijkheid van Paques voor schade beperkt tot een maximum van 10% van het contractbedrag of een maximum van 150.000,00 euro indien dit laatste bedrag lager is dan het eerder genoemde maximumbedrag.

12.3 Een schadevordering vervalt indien de klant Paques niet binnen één maand nadat de betreffende feiten zich hebben voorgedaan in kennis stelt van de redenen die aanleiding geven of kunnen geven voor vergoeding en dat hij Paques aansprakelijk houdt met mededeling van alle betreffende gegevens. Indien de klant Paques in kennis heeft gesteld en Paques aansprakelijk heeft gesteld met inachtneming van de bepalingen in de vorige zin, komt de schadevordering echter te vervallen tenzij de klant een vordering instelt jegens Paques ten overstaan van de competente autoriteit binnen zes maanden na kennisgeving.

12.4 De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene bepalingen en voorwaarden wordt beschouwd als deels te zijn opgesteld namens derde partijen die samen met Paques betrokken zijn bij de levering van het product.

Artikel 13 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Paques van alle vorderingen van een derde partij jegens Paques voor schade die deze derde partij lijdt of stelt te lijden (gedeeltelijk) als gevolg van het gebruik of de toepassing van werk dat door Paques aan de klant is geleverd. De klant is echter niet gebonden aan deze vrijwaring indien hij aantoont dat Paques ten opzichte van de klant aansprakelijk zou zijn voor de schade, indien de klant zelf de schade van Paques zou kunnen vorderen.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de, al dan niet tijdige, naleving van de overeenkomst verhinderen en die niet kunnen worden toegeschreven aan de partij die zich beroept op overmacht. Dit omvat in elk geval stakingen, lockout, gietfouten, handelingen door hogere autoriteiten, toestanden van oorlog en beleg, brand, natuurrampen, epidemieën en gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten die nodig zijn voor de levering van werk, transportproblemen bij het transport van het werk door Paques, problemen bij de elektronische verzending of ontvangst van berichten en gegevens en ernstige, slechte weersomstandigheden die Paques verhinderen om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst uit te voeren. Overmacht zoals hierboven beschreven, die wordt ervaren door leveranciers of andere derde partijen van wie Paques afhankelijk is, wordt eveneens gezien als overmacht voor Paques.

14.2 Overmacht moet binnen 14 dagen nadat deze optreedt, worden gemeld door de partij die zich beroept op overmacht. Indien de klant zich beroept op overmacht, heeft Paques de bevoegdheid om extra kosten van de klant te vorderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wachttijden en extra reis- en verblijfkosten. Indien de situatie van overmacht eindigt, moet dit onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij worden gemeld door de partij die zich beroept op overmacht.

14.3 Tijdens de situatie van overmacht, worden de levering en andere verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 6 maanden heeft elke partij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat dit leidt tot een verplichting van schadevergoeding. Paques wordt echter te allen tijde vergoed voor de door haar gemaakte kosten.

14.4 Indien Paques reeds deels heeft gepresteerd door de vervaardiging of gedeeltelijke levering van het werk, heeft zij recht op een redelijke vergoeding voor de kosten van deze prestatie die zijn gemaakt tot aan het moment van aanvang van de situatie van overmacht.

14.5 Indien Paques niet tijdig kan leveren vanwege overmacht aan haar zijde, zorgt Paques ervoor dat het werk wordt opgeslagen voor kosten en risico van de klant, niettegenstaande de plicht van de klant om openstaande betalingstermijnen tijdig te voldoen.

Artikel 15 – Complete onderdelen die door Paques worden verkregen bij derde partijen, voorgeschreven aannemers en installatie

15.1 Voor complete onderdelen die door Paques worden verkregen van derde partijen en die Paques doorzendt als complete onderdelen en/of inbouwt zonder wijziging, gelden de leveringsvoorwaarden van de derde partij indien en voor zover deze strengere beperkingen bevatten dan zoals opgenomen in deze algemene leveringsvoorwaarden van Paques en indien deze strengere beperkingen aan de klant worden gemeld.

15.2 Indien de klant bepaalt dat Paques een bepaalde installatie of bepaalde leveranciers moet gebruiken, gebeurt dit voor risico van de klant. Paques is niet aansprakelijk indien blijkt dat deze installatie niet adequaat is of indien deze leveranciers hun plichten niet tijdig of niet overeenkomstig de normen kunnen uitvoeren.

Artikel 16 – Opschorting

Zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten, heeft Paques het recht om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst op te schorten (met inbegrip van de leveringstermijn) indien de klant niet voldoet aan één of meer van de verplichtingen krachtens de overeenkomst, of dit niet tijdig doet, of in het geval van overmacht. Indien Paques dit recht van opschorting van uitvoering uitoefent, mag Paques de klant een uiteindelijke hersteltermijn opleggen waarna Paques de overeenkomst geheel of gedeeltelijk mag ontbinden zonder verdere verplichting van schadevergoeding, zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten.

Artikel 17 – Ontbinding

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 14.3, mag de klant de overeenkomst alleen geheel of gedeeltelijk ontbinden indien Paques, ondanks een herhaalde ingebrekestelling waarin telkens een redelijke termijn wordt gegeven voor het herstel van de niet nagekomen verplichting, in gebreke blijft bij een essentiële verplichting van de overeenkomst en de klant aantoonbare schade lijdt vanwege deze nalatigheid. Het recht van de klant om ontbinding te vorderen in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures vervalt zes maanden nadat de feiten hebben plaatsgevonden die aanleiding geven of kunnen geven tot ontbinding.

Artikel 18 – Slotbepalingen

18.1 Paques mag derde partijen in dienst nemen voor de uitvoering van haar verplichtingen.

18.2 De klant mag zijn rechten en plichten krachtens de overeenkomst op geen enkele wijze overdragen aan derde partijen zonder de schriftelijke toestemming van Paques.

18.3 De titels boven elk artikel dienen slechts als algemene indicatie van de inhoud van het betreffende artikel.

18.4 Indien een artikel van deze algemene leveringsvoorwaarden ongeldig, vernietigbaar of anderszins niet-bindend blijkt te zijn, wordt dit vervangen door een artikel dat de aard en de strekking van het ongeldige, vernietigbare of anderszins niet-bindende artikel zo veel mogelijk benadert.

18.5 Na beëindiging, ontbinding of nietigverklaring van de overeenkomst om ongeacht welke reden, blijven deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor zover deze een onafhankelijke betekenis hebben en/of voor zover deze nodig zijn voor de regeling van de gevolgen van de beëindiging, ontbinding of nietigverklaring, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de bepalingen inzake vertrouwelijkheid, levering, sancties, aansprakelijkheid, rechtsbevoegdheid en toepasbaar recht.

Artikel 19 – Toepasbaar recht en geschillen

19.1 Het Nederlandse recht is exclusief van toepassing op alle offertes die worden gedaan en/of overeenkomsten die worden aangegaan door Paques, met inbegrip van gerelateerde overeenkomsten, en alle geschillen die daaruit voortvloeien.

19.2 Alle geschillen die ontstaan als gevolg van de offertes die worden gemaakt en/of overeenkomsten die worden aangegaan door Paques, met inbegrip van gerelateerde overeenkomsten, worden beslecht middels arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut in Rotterdam, Nederland. De plaats van arbitrage is Rotterdam, Nederland. Paques is daarnaast bevoegd om procedures jegens de klant in te stellen in het land waar de klant is gevestigd of zijn bedrijfslocatie heeft, of in het land waar de installatie zich bevindt.