Verwijdering en terugwinning van sulfaat

Sulfaat is een veel voorkomende chemische stof in de industrie. Paques richt zich met zijn technologieën voor het verwijderen van sulfaat en het herwinnen van metalen op de volgende toepassingen.

Zwak zuur spuiwater in de pyrometallurgische industrie

Veel pyrometallurgische processen produceren gasvormig zwaveldioxide dat wordt omgezet in zwavelzuur. Bij gasreiniging ontstaat een zwak zuur afval, dat vaak zwaar verontreinigd is met verschillende metalen met een positieve (zink, cadmium, lood, enz.) en een negatieve waarde (arseen). De technologieën op maat van Paques maken een maximale terugwinning van waardevolle stoffen en een minimale productie van af te voeren afval mogelijk.

Sulfaat in de chemische industrie

Sulfaat is een van 's werelds meest gebruikte grondstoffen. Hoewel het niet erg giftig is, kan overmatige lozing van sulfaat tot ecologische problemen leiden. In de chemische industrie gebruikt water bevat naast sulfaat ook vaak organisch materiaal. SULFATEQ™ kan beide in hetzelfde proces verwijderen en tegelijkertijd elementaire zwavel produceren dat voor andere doeleinden kan worden hergebruikt.

Zure afwatering van mijnen en loogstromen

Concentraties van metalen zoals koper, zink of nikkel van slechts enkele tientallen mg/l in zure afwatering van mijnen of steen kunnen economisch worden teruggewonnen met behulp van SULFATEQ™ of THIOTEQ™Metal.

Het aantal biologische uitlogingsprocessen voor het vrijmaken van metalen uit erts en concentraat groeit snel. SULFATEQ™ is om een aantal redenen ideaal voor de verwerking van spuistromen afkomstig van het recyclen van zuur in dergelijke processen:

  • het zet sulfaat om in sulfide dat kan worden gebruikt om metalen te laten bezinken als pure metaalsulfiden, die wereldwijd als grondstoffen worden gebruikt.
  • het zet overmatig sulfaat om in elementaire zwavel die op locatie als zuurmiddel kan worden hergebruikt bij het uitlogen van massa's of tanks
  • het zet zuur om in elementaire zwavel
  • het laat calcium en magnesium bezinken als carbonaten voor gebruik elders in het proces
  • het genereert water dat kan worden hergebruikt

Praktijkvoorbeelden voor verwijdering en terugwinning van sulfaat